Ymchwil y Gorffennol 2018-2020

Amcanion strategol y Ganolfan fydd:

 • I ddarparu seilwaith hanfodol sy'n galluogi ymchwilwyr mewn heneiddio a dementia i gystadlu'n fyd-eang trwy ddatblygu cryfderau a chydweithrediadau ymchwil beirniadol.
 • I ddatblygu ac adeiladu gallu sy'n sail i  ddal fwy o grantiau yn y dyfodol, gan sefydlu adnoddau ymchwil hanfodol, sgiliau newydd a thechnolegau
 • Gwasanaethu fel llwyfan ar gyfer ymchwil amlddisgyblaethol a throsiadol sy'n gystadleuol yn rhyngwladol a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar iechyd a llesiant pobl Cymru
 • Hwyluso'r broses o drosi canfyddiadau biolegol a seicogymdeithasol i arfer gofal clinigol, diagnostig a chymdeithasol yng Nghymru.
 • Rhyngweithio â llunwyr polisi ac ymarferwyr gan ledaenu canfyddiadau ymchwil a sefydlu blaenoriaethau a chydweithrediadau ymchwil
 • Ymgysylltu â'r cyhoedd i sicrhau bod ymchwil y Ganolfan yn mynd i'r afael ag anghenion y bobl hŷn, pobl â dementia a gofalwyr yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol
 • Datblygu a hyrwyddo cysylltiadau busnes a chlinigol, gan gyfrannu at iechyd a chyfoeth Cymru yn ogystal â gwella'r sector Gwyddor Bywyd.

Ariennir CADR gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru, ac mae'n fudiad rhithwir cenedlaethol, amlweddog sy'n cynnwys sawl elfen wahanol. Arweinir y Ganolfan gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r tabl   >

 • Mae yna hefyd nifer o Themâu Trawsbynciol sy'n sail i bob un o'r pecynnau gwaith:
 • Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd - datblygu Grŵp Cynnwys CADR ledled Cymru
 • Agweddau Gofal Cymdeithasol - Mwy o gydweithredu ag ymarferwyr gofal cymdeithasol
 • Ymgysylltu a Chydweithio Masnachol / Diwydiant
 • Ymgysylltu a Chydweithio Proffesiynol Gwasanaethau'r GIG
 • Ymgysylltu â seilwaith ymchwil a ariennir gan Lywodraeth Cymru
 • Cyfathrebu, Cyhoeddusrwydd, Trosglwyddo gwybodaeth
 • Darllen fwy am ein pecynnau gwaith

Thema 1

Environments of Ageing

Thema 2.1

Agweddau seicogymdeithasol o heneiddio

Thema 2.2

Agweddau gofal cymdeithasol o heneiddio

Thema 3

Creadigrwydd a heneiddio

Thema 4.1

Deall Geneteg clefyd Alzheimer

Thema 4.2

Deall geneteg dementia gyda chyrff Lewy ymhellach

Thema 5

Cymunedau Cefnogol Dementia

Thema 6

Gwaith, ymddeol a gwahaniaethu

ENRICH Cymru - Mae'r rhwydwaith ENRICH Cymru yn cael ei gyd-gynnal gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia, ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru. Bwriad ENRICH Cymru yw gwella bywydau preswylwyr a staff mewn Cartrefi Gofal ledled Cymru trwy ddatblygu a hwyluso rhwydwaith o Gartrefi Gofal 'parod ar gyfer ymchwil.'

Mae My Home Life Cymru - yn cael ei gyd-gynnal gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru, a Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Rhaglen ryngwladol yw My Home Life Cymru sy'n ceisio gwella ansawdd bywyd i'r rhai sy'n byw, marw, ymweld a gweithio mewn cartrefi gofal a lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol eraill. Gweithia’r rhaglen yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, yr Almaen ac Awstralia!