Datblygu a gwerthuso ymyriadau mewn gofal dementia

Pecyn Gwaith 5

Bydd y pecyn gwaith yma yn canolbwyntio ar weithredu ymyriadau seicogymdeithasol seiliedig ar dystiolaeth gyda phobl sydd â dementia a chlefydau niwroddirywiol a’u cefnogwyr  - beth yw’r ysgogiadau a’r rhwystrau wrth ymateb i ganfyddiadau ymchwil? Sut mae modd hwyluso’r broses o roi'r canfyddiadau yma ar waith?

Bydd hefyd yn canolbwyntio ar gynyddu ymwybyddiaeth o ymchwil ymysg oedolion hŷn yng Nghymru a’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol. 

Ymysg y Gweithgareddau Craidd ble byddwn yn defnyddio adnoddau'r pecyn gwaith yma mae:

 

 • Datblygu ymchwil a chynyddu ymwybyddiaeth o ymchwil drwy ‘Join Dementia Research’.
 • Datblygu ymarfer
 • Mentora Ymchwilwyr sydd ar Ddechrau eu Gyrfa (ECRs) a Doethuriaethau (PhDs)

 

Ymysg deilliannau'r pecyn gwaith yma bydd:

 • Ennill mwy o grantiau.
 • Adolygiad systematig o therapïau hel atgofion a wnaed ar gyfer Cydweithrediad Cochrane
 • Cyhoeddiadau sy'n creu argraff
 • Datblygu ymchwilwyr sydd ar ddechrau eu gyrfa a chymrodorion
 • Nifer y bobl yng Nghymru sy'n ar ‘Join Dementia Research
 • Cydweithredu gyda busnes a diwydiant i hwyluso'r gwaith o ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau
 • Seminarau a chynadleddau wedi eu targedu at staff GIG a gofal cymdeithasol
 • Astudiaeth achos ar wella iechyd a lles oedolion hŷn drwy ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 • Astudiaeth achos o newidiadau i wasanaethau yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n dod o ymchwil.                               
                                                                                                                  

JDR_cmyk.png

                                
Manylion Arweinydd y Pecyn Gwaith
Professor Bob Woods, Dementia Services Development Centre Wales - Bangor University