Agweddau gofal cymdeithasol ar heneiddio

Pecyn Gwaith 2.2

Bydd y pecyn gwaith yma yn datblygu ffrwd academaidd o ymchwil ar ofal cymdeithasol fel sy’n berthnasol i bobl hŷn, pobl sydd â dementia a gofalwyr. Bydd hyn yn cael ei oleuo gan flaenoriaethau polisi ac ymarfer, drwy ymgynghori gyda deiliaid diddordeb allweddol a phobl hŷn eu hunain. Bydd y pecyn gwaith hefyd yn datblygu'r model 'Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth  (DEEP - 'Developing Evidence Enriched Practice') mewn perthynas â phobl hŷn gan weithio gyda sawl sefydliad (awdurdodau lleol a'r 3ydd sector) yn Ne Cymru. Bydd ymagwedd y Ganolfan tuag at ymchwil drosiadol yn elfen gref wrth ddwyn ynghyd gofal cymdeithasol awdurdod lleol gyda busnes a diwydiant.

Ymysg deilliannau'r pecyn gwaith yma mae:

 

  • Sicrhau cyllid ymchwil ar faterion megis datblygu'r gweithlu proffesiynol, e.e. gyda'r Cyngor Gofal; ar amgylcheddau sy'n gyfeillgar i ddementia, e.e. gyda Gwalia; ar ofalwyr yn y gweithle gyda Carers UK a throsglwyddo gwybodaeth gyda Age Uk.
  • Cyhoeddiadau sy'n creu argraff, wedi eu targedu at weithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol.
  • Cynorthwyo cwmnïau/awdurdodau lleol/sefydliadau 3ydd sector i adeiladu diwylliant o ymchwil drwy gyfres o weithdai.
  • Darparu ymateb hyblyg i gwestiynau polisi sy'n ymwneud â gofal cymdeithasol a chryfhau'r dystiolaeth ar gyfer polisi ac ymarfer ar heneiddio a gofal cymdeithasol.

 

 

Manylion Arweinydd y Pecyn Gwaith 
Dianne Seddon - Bangor University