Amgylcheddau Heneiddio

Pecyn Gwaith 1

Mae'r pecyn gwaith yn cysylltu gyda menter "Heneiddio'n Dda yng Nghymru" ac yn benodol gyda ffrydiau "cymunedau sy'n gyfeillgar i oed ac sy'n cefnogi pobl â dementia". Bydd yn rhoi sylw i themâu sy'n gysylltiedig â chryfderau presennol, er enghraifft, llety a gofal - preswyl, gwella gofal cartref gan gynnwys Teleofal; carchardai; amgylcheddau awyr agored - cymunedau sy'n gyfeillgar i oed ac sy'n cefnogi pobl â dementia; cludiant; tai; newid yn yr hinsawdd a pharodrwydd am argyfwng; materion sy'n benodol i ardaloedd gwledig a difreintiedig; technoleg ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio.

Ymysg deilliannau'r pecyn gwaith yma mae:

  • Ennill mwy o grantiau ar themâu dynodedig neu ffynonellau cyllido pwysig eraill.
  • cyhoeddiadau sy'n creu argraff
  • Datblygu ymchwilwyr sydd ar ddechrau eu gyrfa a chymrodorion yn y meysydd yma
  • Gweithio gyda busnes a diwydiant i alluogi'r gwaith o ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau
  • Gweithgareddau ymgysylltu sydd yn targedu academyddion, llunwyr polisi, y cyhoedd
  • Cynhyrchu astudiaethau achos ar ganfyddiadau ymchwil a wnaethpwyd i wella’r gwaith o gyflenwi gwasanaethau gofal cymdeithasol a gwella deilliannau iechyd a lles
Manylion Arweinydd y Pecyn Gwaith
Dr Charles Musselwhite - Centre for Innovative Ageing, Swansea University