Agweddau cymdeithasol ar heneiddio: Trawsnewid catrefi gofal a gofal yn y cartref yng Nghymru

Mae'r pecyn gwaith yma’n datblygu rhaglen ymchwil am bobl hŷn, pobl â dementia a gofalwyr. Mae'r themâu ymchwil yn cynnwys:

 • Gofalwyr
 • Darpariaeth gofal integredig
 • Cartrefi gofal
 • Cefnogaeth ar gyfer ymarferwyr, pobl hŷn a gofalwyr i gymryd rhan mewn a gydag ymchwil.

Cydweithio

Mae cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu yn flaenoriaeth Llywodraeth Cymru i ofalwyr. Cwblhaodd y gwaith cydgysylltu â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i archwilio ‘Rethinking Respite’ ar gyfer teuluoedd yr effeithir arnynt gan uchafbwyntiau dementia:

 • Mae angen newid meddwl ac ymarfer o amgylch seibiant, gan gynnwys y dermeg a ddefnyddir. Weithiau cluda seibiant arwyddocâd negyddol.
 • Pwysigrwydd ymgysylltu â phobl â dementia a'u gofalwyr a defnyddio eu gwybodaeth a'u profiadau i ddatblygu modelau gofal a chymorth newydd.

Am wybodaeth bellach: http://www.olderpeoplewales.com/en/Reviews/respite.aspx

Uchafbwyntiau

 • Sefydlwyd Grŵp Datblygu Ymchwil ac Ymarfer y DU ar seibiannau byr ystyrlon i ofalwyr.
 • Penodi pecyn gwaith Grŵp Cynghori Gweinidogol ar Ofalwyr a arweinir gan Lywodraeth Cymru.
 • Ariannu prosiect Meistr newydd trwy Ymchwil i edrych ar ffyrdd o wella gweithio integredig rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Lansio Rhwydwaith ENRICH Cymru i gefnogi cyd-greu ymchwil sy'n berthnasol i'r sector cartrefi gofal.
 • Gweithio, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, archwilio atal cwympiadau mewn cartrefi gofal i lywio canllaw arfer gorau Cymru gyfan, rhannu arbenigedd ar yr hyn sy'n gweithio'n dda i gefnogi preswylwyr i aros yn symudol ac i osgoi cwympo.
 • Lab Arloesi Gofal Cymdeithasol Newydd (#SCIL) i gefnogi pobl hŷn, gofalwyr ac ymarferwyr i ddatblygu syniadau ymchwil ar faterion sydd bwysicaf iddynt hwy.

Cysylltwch â Diane Seddon: d.seddon@bangor.ac.uk os yr ydych am wybod mwy am sut i ddod yn rhan o’n hymchwil.

 

I gael gwybodaeth am ein gwaith ymchwil yn y gorffennol cliciwch yma