Ymchwil

Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau cyllid pellach i ymestyn ymchwil CADR hyd at 2025.

Amcanion strategol y Ganolfan fydd:

  • Datblygu dealltwriaeth o heneiddio a dementia mewn sawl disgyblaeth trwy genhadaeth ar y cyd
  • Darparu rhwydwaith mewnol i alluogi ymchwilwyr blaenllaw mewn ymchwil heneiddio a dementia i ddatblygu ymchwil ryngddisgyblaethol gydweithredol gystadleuol yn rhyngwladol
  • Adeiladu gallu ymchwil i gefnogi cynnydd mewn cipio grantiau
  • Darparu cefnogaeth i fyfyrwyr PhD ac ymchwilwyr gyrfa gynnar
  • Cymhwyso gwybodaeth i wella bywydau pobl hŷn

Er mwyn mynd i'r afael ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pobl hŷn yng Nghymru, byddwn yn:

  • Cynnwys ac ymgysylltu â'r cyhoedd i sicrhau bod ein hymchwil yn mynd i'r afael ag anghenion pobl hŷn, pobl sy'n byw gyda dementia a gofalwyr
  • Cynorthwyo i drosglwyddo canfyddiadau ymchwil i ymarfer gofal clinigol a chymdeithasol yng Nghymru
  • Cynnwys ac ymgysylltu â llunwyr polisi ac ymarferwyr i wella gwasanaethau i bobl hŷn yng Nghymru
  • Datblygu cysylltiadau busnes a chlinigol, gan gyfrannu at iechyd a chyfoeth Cymru

Ariennir CADR gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru, ac mae'n fudiad rhithwir cenedlaethol, amlochrog sy'n cynnwys sawl elfen wahanol. Arweinir y Ganolfan gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor.

Mae ein dull newydd yn cael ei danategu gan ddiffiniad Sefydliad Iechyd y Byd (2015) o heneiddio'n iach.

Dylai pob person […] gael cyfle i fyw bywyd hir ac iach. Ac eto, mae amgylcheddau […] yn ddylanwadol iawn ar ein hymddygiad, ein hamlygiad i risgiau iechyd […], ein mynediad at iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil heneiddio. Mae Heneiddio'n Iach yn ymwneud â chreu'r amgylcheddau a'r cyfleoedd sy'n galluogi pobl i fod a gwneud yr hyn maen nhw'n eu gwerthfawrogi trwy gydol eu bywydau.

Cryfder CADR yw ein dull cyfannol o fynd i’r afael â ‘her fawr’ gymdeithasol a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil hirhoedledd. Ein nod yw gwella bywydau pobl hŷn a gofalwyr trwy integreiddio ymchwil ar heneiddio, polisi ac ymarfer. Bydd ein hallbynnau yn ymateb i feysydd blaenoriaeth cenedlaethol a byd-eang ar gyfer angen nas diwallwyd: gwella cyfleoedd i fyw bywyd hir ac iach; gwella systemau iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys gofal hir-dymor); creu amgylcheddau sy'n gyfeillgar i oedran; a helpu i leihau effaith dementia.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r dabl >

Darganfod mwy am ein pecynnau gwaith

Thema 1

Amgylcheddau Heneiddio

Thema 2

Nodweddu dementia a gwybyddiaeth wrth heneiddio

Thema 3

Cynhwysiant cymdeithasol ar gyfer iechyd a llesiant yn hwyrach mewn bywyd

Thema 4

Dulliau ymchwil, ymgysylltu a chynnwys y cyhoedd a phroffesiynol

 

ENRICH Cymru - Mae'r rhwydwaith ENRICH Cymru yn cael ei gyd-gynnal gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia, ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru. Bwriad ENRICH Cymru yw i wella bywydau’r preswylwyr a staff mewn Cartrefi Gofal ar draws Cymru trwy ddatblygu a hwyluso rhwydwaith o Gartrefi Gofal ‘ymchwil parod.’