Gwaith, ymddeoliad a gwahaniaethu

Wrth i'n gweithlu heneiddio, mae llywodraethau ar driws y byd yn awyddus i ni barhau i weithio tan yn llawer hwyrach mewn bywyd. Yn ystod y 5 mlynedd nesaf yng Nghymru bydd 1 o bob 3 o bobl yn y gweithlu yn 50 oed neu'n hŷn. Ac eto, nid yw pawb yn y grŵp oedran hwn yn gallu gweithio. Nid yw mwy na thraean (36%) y rhai 50-64 oed yng Nghymru mewn gwaith. Bwriad y pecyn gwaith hwn yw gweithio gyda deiliaid diddordeb allweddol yn Llywodraeth Cymru, y trydydd sector a gweithwyr hŷn eu hunain i nodi pa dystiolaeth sydd ei hangen arnom i sicrhau y gall y rhai sydd am barhau i weithio wneud hynny, er mwyn cefnogi'r rhai sydd am ddychwelyd i'r gwaith ac i helpu'r rhai nad ydynt yn gallu gweithio mwyach i ymddeol gydag urddas.

Cydweithrediad

Rydym yn sicrhau bod ein gwaith yn berthnasol yn y byd go iawn trwy weithio mewn partneriaeth â Heneiddio'n Dda yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd y Bobl Hŷn, Llywodraeth Cymru, Undebau Llafur, y Ganolfan Heneiddio'n Well a phartneriaid eraill sydd â diddordeb yn y trydydd sector.

Uchafwbyntiau:

  • Penodwyd arweinydd y pecyn gwaith i Gadeirio pwyllgor Fforwm Cynghori Gweinidogion ar Heneiddio ar Baratoi ar gyfer y Dyfodol
  • Rydym wedi gweithio gydag Heneiddio'n Dda yng Nghymru a'r ymgyrch Dyddiad ar Ei Orau Cyn i ddatblygu pecynnau cymorth ar gyfer gweithwyr hŷn
  • Rydym wedi cynnal 4 sioe deithiol o amgylch Cymru i wrando ar brofiadau gweithwyr hŷn ledled y wlad
  • Rydym wedi cyflwyno ein hymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol mawr
  • Rydym yn cefnogi ymchwilwyr gyrfa gynnar i ddod yn arweinwyr ymchwil ar heneiddio yn y dyfodol

 

Cysylltwch gyda Martin Hyde: Martin.Hyde@swansea.ac.uk os yr ydych am wybod mwy am sut mae bod yn rhan o’n hymchwil.