Digwyddiad

Dementia a'r iaith Gymraeg

25 Ionawr 2022

Mae'r weminar hon yn croesawu 5 siaradwr a fydd yn trafod effaith dementia a'r iaith Gymraeg.

Bydd Dr Catrin Hedd Jones, Darlithyd Dementia yn Prifysgol Bangor/ CADR yn Cadeirio y cyfarfod

Profiadau unigolion o ddementia, wedi'i gyflwyno gan Beti George.

Cyn ofalwr, ymgyrchydd, aelod o Fwrdd partneriaeth y Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol a golygydd Datod.

Effaith Iaith a Diwylliant ar lesiant preswylwyr cartrefi gofal sy'n byw gyda Dementia, gan Conor Martin.

Mae iaith a diwylliant yn gorgyffwrdd, gyda goblygiadau posibl ar gyfer llesiant pobl â dementia (PWD) yn derbyn gofal yn eu 'hail' iaith neu ddiwylliant.

Dilysu asesiadau niwroseicolegol clinigol ar gyfer siaradwyr Cymraeg, gan Hanna Thomas.

Er gwaethaf galw ac angen clir, nid yw fersiynau dilysedig o amrywiol asesiadau Cymraeg ar gael yn rhwydd i siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia. I'r perwyl hwn, prif amcan yr astudiaeth hon yw dilysu dau asesiad niwroseicolegol clinigol  yn y Gymraeg. Trafoda’r cyflwyniad hwn gefndir a methodoleg yr astudiaeth.

Dilysiad o Asesiadau Dementia yn yr Iaith Gymraeg, gan Kathryn Jones.

Cafodd gytundeb ei ddyfarnu’n ddiweddar i IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith a Phrifysgol Bangor er mwyn coladu gwybodaeth am yr adnoddau/graddfeydd asesu dementia sydd ar gael yn Gymraeg, sut maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd a nodi'r adnodd(au) Cymraeg cadarnaf sydd wedi'u dilysu'n glinigol. Bydd cyflwyniad Kathryn yn cynnig gorolwg o nod, dull ac amserlen y gwaith yma.

O Fore Tan Nos, gan Angharad Higgins.

Pryd a sut mae iaith a diwylliant yn effeithio ar fywyd beunyddiol siaradwyr Cymraeg hŷn sy'n byw mewn gofal?

Diweddariad ar polisïau dementia ar iaith Gymraeg, gan Huw Owen.

Gwaith y Grŵp Dementia a Iaith Gymraeg a Chynllun Gweithredu Dementia yng Nghymru.

Cofrestru yma

‹ Nôl