Deall geneteg dementia gyda chyrff Lewy ymhellach

Gan ddefnyddio’r arbenigedd a gafwyd wrth nodi ffactorau risg genetig ar gyfer clefyd Alzheimer, byddwn nawr yn ymchwilio i’r ffactorau genetig sy’n cyfrannu at y risg o ddatblygu dementia gyda chyrff Lewy (DLB), math o ddementia sy’n aml yn cael ei anwybyddu a’i dan-ymchwilio. Gan adeiladu ar ein cysylltiadau cryf gyda dros 60 o ymddiriedolaethau GIG / byrddau iechyd ledled y DU sy'n rhan o Rwydwaith Ymchwil Glinigol y GIG, byddwn yn ffenoteipio'n ddwfn ac yn casglu samplau biolegol ar 750 o gleifion DLB. Bydd datblygu'r garfan barod ymchwil hon yn ein helpu i ddeall y ffactorau genetig sy'n cyfrannu at DLB, a fydd yn cynorthwyo cynnydd yn y dyfodol mewn diagnosis a thriniaeth DLB.

Cydweithrediad

Er mwyn adnabod a recriwtio cyfranogwyr ar gyfer yr astudiaeth hon mae angen cydweithredu agos gyda byrddau ac ymddiriedolaethau Iechyd y GIG ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Uchafbwyntiau

  • Lledaenu canfyddiadau fesul digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd.
  • Bancio 750 o samplau biolegol DLB a data ffenoteipol cyfoethog.
  • Darparu storfa werthfawr o samplau biolegol ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.
  • Nodi amrywiadau genetig cyffredin sy'n cyfrannu at DLB.

Gwahoddwn bobl sydd wedi derbyn diagnosis o ddementia corff Lewy i helpu gyda'r ymchwil hon. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein hymchwil neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, gallwch gysylltu â thîm Ymchwil Dementia Prifysgol Caerdydd ar 02920 688042 neu drwy e-bost yn ADresearch@cardiff.ac.uk

I gael gwybodaeth am ein hymchwil yn y gorffennol cliciwch ar y dolenni hyn:

Deall Clefyd Alzheimer Ymhellach

Trosi canfyddiadau Genetig yn effaith glinigol a chymdeithasol

Golygu Genom CRISPR / Cas9 i Fodelu Amrywiadau Risg AD gyda Chelloedd  Bonyn Pluripotent Isogenig