Gwaith, Ymddeoliad a Gwahaniaethu

Fel bod ein gweithlu’n heneiddio, mae llywodraethau o gwmpas y byd yn awyddus i ni barhau i weithio tan yn hwyrach mewn bywyd. Yng Nghymru bydd 1 o bob 3 o bobl yn y gweithlu yn 50 oed a throsodd yn y 5 mlynedd nesaf. Ac eto nid yw pawb yn y grŵp oedran hwn yn gallu gweithio. Nid yw mwy na thraean (36%) y rhai 50-64 oed yng Nghymru mewn gwaith. Nod y pecyn gwaith yma yw gweithio gyda deiliaid diddordeb allweddol yn Llywodraeth Cymru, y trydydd sector a chyda gweithwyr hŷn eu hunain i nodi pa dystiolaeth sydd ei hangen arnom i sicrhau y gall y rhai sydd am barhau i weithio wneud hynny, i gefnogi'r rhai sydd eisiau i ddychwelyd i'r gwaith ac i helpu'r rhai na allant weithio mwyach, gydag urddas.

Cydweithio

Sicrhawn bod ein gwaith yn berthnasol iawn i'r byd trwy weithio mewn partneriaeth â Heneiddio'n Dda yng Nghymru, Swyddfa'r Comisiynydd Pobl Hŷn, Llywodraeth Cymru, Undebau Llafur, y Ganolfan Heneiddio'n Well a phartneriaid trydydd sector eraill sydd â diddordeb. 

Uchafbwyntiau:

  • Mae'r arweinydd pecyn gwaith wedi ei benodi i Gadeirio pwyllgor Fforwm Cynghori Gweinidogaethol ar bwyllgor Heneiddio ar gyfer Paratoi ar gyfer y Dyfodol.
  • Rydym wedi gweithio gydag Heneiddio'n Dda yng Nghymru a'r ymgyrch No Best Before Date i ddatblygu pecynnau cymorth ar gyfer gweithwyr hŷn.
  • Rydym wedi cynnal 4 sioe deithiol o amgylch Cymru i wrando ar brofiadau gweithwyr hŷn ledled y wlad.
  • Fe wnaethom gyflwyno ein hymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol mawr.
  • Rydym yn cefnogi ymchwilwyr gyrfa gynnar i ddod yn arweinwyr ymchwil yn y dyfodol ar heneiddio.

 

Cysylltwch â Martin Hyde: Martin.Hyde@swansea.ac.uk os yr ydych am wybod mwy am ddod yn rhan o’n hymchwil.