Dealltwriaeth bellach y geneteg o ddementia gyda chyrff Lewy

Gan ddefnyddio'r arbenigedd a dderbyniwyd gan nodi ffactorau risg genetig ar gyfer clefyd Alzheimer, byddwn bellach yn ymchwilio i'r ffactorau genetig sy'n cyfrannu at y risg o ddatblygu dementia gyda chyrff Lewy (DLB), sef math o ddementia sy’n cael ei esgeuluso ac nid yw’n cael ei ymchwilio'n aml. Gan adeiladu ar ein cysylltiadau cryf gyda dros 60 o ymddiriedolaethau / byrddau iechyd y GIG ledled y DU sy'n ffurfio Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y GIG, byddwn yn ffenoteipio'n ddwfn ac yn casglu samplau biolegol ar 750 o gleifion DLB. Bydd datblygu'r garfan barod hon ar gyfer ymchwil yn ein helpu i ddeall y ffactorau genetig sy'n cyfrannu at DLB, a fydd yn cynorthwyo cynnydd yn y dyfodol o ran diagnosis a thriniaeth DLB.

Cydweithio

Er mwyn nodi a recriwtio cyfranogwyr ar gyfer yr astudiaeth hon, mae angen cydweithio'n agos â byrddau ac ymddiriedolaethau Iechyd y GIG ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Uchafbwyntiau

  • Lledaenu canfyddiadau trwy ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd.
  • Bancio 750 o samplau biolegol DLB a data ffenoteipol cyfoethog.
  • Darparu storfa werthfawr o samplau biolegol ar gyfer ymchwil y dyfodol.
  • Adnabod amrywiadau genetig cyffredin sy’n cyfrannu at DLB.

Gwahoddwn pobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia corff Lewy i helpu gyda'r ymchwil yma. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, gallwch gysylltu â thîm Ymchwil Dementia Prifysgol Caerdydd ar 02920 688042 neu drwy e-bost sef ADresearch@cardiff.ac.uk.  

 

Am wybodaeth am ein gwaith ymchwil yn y gorffennol cliciwch ar y dolenni canlynol:

Dealltwriaeth Bellach o Eneteg Clefyd Alzheimer

Trosi Canfyddiadau Genetig yn effeithiau clinigol a chymdeithasol

CRISPR/Cas9 Genome Editing to Model AD Risk Variants with Isogenic Pluripotent Stem CellsGolygu Genom CRISPS/Cas9 i Fodelu Amrywiadau Risg o Glefyd Alzheimer gyda Bôn-gelloedd Lluosrym Isogenig