Ymchwil

Nodau strategol y Ganolfan fydd:

 

 • Darparu seilwaith hanfodol i alluogi ymchwilwyr ym maes heneiddio a dementia i gystadlu'n fyd-eang drwy feithrin gallu ym maes ymchwil gritigol a thrwy  gydweithredu.
 • Datblygu ac adeiladu gallu a fydd yn sail i ennill mwy o grantiau yn y dyfodol, sefydlu adnoddau ymchwil hanfodol, sgiliau a thechnolegau newydd.
 • Bod yn blatfform ar gyfer ymchwil amlddisgyblaethol a throsiadol a gaiff effaith uniongyrchol ar iechyd a lles pobl Cymru.
 • Hwyluso’r gwaith o drosi canfyddiadau biolegol a seicogymdeithasol yn ymarfer clinigol, diagnostig a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 • Rhyngweithio gyda llunwyr polisi ac ymarferwyr gan rannu canfyddiadau ymchwil a sefydlu blaenoriaethau ar gyfer ymchwil a chydweithredu.
 • Ymgysylltu gyda’r cyhoedd i sicrhau bod y Ganolfan yn mynd i’r afael ag anghenion pobl hŷn, pobl sydd â dementia a gofalwyr, yn ogystal â’r cyhoedd yn gyffredinol.
 • Datblygu ac adeiladu ar gysylltiadau busnes a chlinigol, gan gyfrannu at iechyd a chyfoeth trigolion Cymru, yn ogystal â chyfrannu at y sector Gwyddor Bywyd

 

 

Ariennir CADR gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru, ac mae'n rith-sefydliad cenedlaethol, amlweddog ag iddo sawl elfen wahanol. Yn arwain y Ganolfan mae Prifysgol Abertawe, gan wneud hyn mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Cliciwch ymma i lawrlwytho'r tabl   > 

 

Hefyd bydd sawl Thema Drawsbynciol fydd yn tanategu pob un o'r pecynnau gwaith

 

 • Ymgysylltu a Chynnwys y Cyhoedd - datblygu Grŵp Ymgysylltu CADR Cymru gyfan
 • Agweddau ar Ofal Cymdeithasol - Mwy o gydweithio gydag ymarferwyr gofal cymdeithasol
 • Ymgysylltu a Chydweithio gyda Diwydiant/sector Fasnachol
 • Ymgysylltu a Chydweithio Proffesiynol gyda Gwasanaethau GIG
 • Ymgysylltu gyda seilwaith ymchwil a ariennir gan Lywodraeth Cymru
 • Cyfathrebiadau, Cyhoeddusrwydd, trosglwyddo Gwybodaeth

 

Darllenwch fwy am ein pecynnau gwaith

Thema 1
Amgylcheddau Heneiddio

Thema 2.1
Agweddau Seicogymdeithasol ar heneiddio

Thema 2.2
Agweddau gofal cymdeithasol ar heneiddio

Thema 3.1
Creadigrwydd a heneiddio

Thema 3.2
Cydnerthedd, lles a heneiddio’n ‘iach’

Thema 4.1
Dealltwriaeth Bellach o Eneteg Clefyd Alzheimer

Thema 4.2
Trosi Canfyddiadau Genetig yn effeithiau clinigol a chymdeithasol

Thema 4.3
CRISPR/Cas9 Genome Editing to Model AD Risk Variants with Isogenic Pluripotent Stem CellsGolygu Genom CRISPS/Cas9 i Fodelu Amrywiadau Risg o Glefyd Alzheimer gyda Bôn-gelloedd Lluosrym Isogenig 

Thema 5
Datblygu a gwerthuso ymyriadau mewn gofal dementia