Digwyddiad

Gweithwyr hŷn ym Mhrydain Fawr: Safbwyntiau o’r cenhedloedd datganoledig.

15 Hydref 2019

Mae gweithlu Prydain Fawr yn heneiddio. Erbyn 2030 bydd mwy na thraean yr holl weithwyr yn 50 oed neu'n hŷn. Mewn ymateb, mae gan lywodraeth y DU nifer o bolisïau i annog pobl i aros mewn gwaith am gyfnod hirach, er hynny, mae pryderon nad yw polisïau a wnaed yn San Steffan yn ystyried yr heriau sy'n wynebu'r cenhedloedd datganoledig. Ar ben hynny, mae lefel a chyfradd heneiddio’r gweithlu yn wahanol ar draws 4 cenedl Prydain Fawr, hefyd, mae pob un o wledydd cyfansoddol Prydain Fawr yn wynebu heriau penodol o ganlyniad i’w hanesion diwydiannol a’u daearyddiaeth unigryw.

Mae'n annhebygol y bydd polisi un maint i bawb i gwrdd â'r heriau a gwireddu cyfleoedd heneiddio gweithlu yn llwyddiannus, ac felly mae angen gwell syniad o'r heriau penodol y mae gweithwyr hŷn, cyflogwyr a llunwyr polisi yn eu hwynebu ym mhob un o'r gwledydd datganoledig. Trwy wneud hyn bydd hefyd cyfleoedd i rannu arfer gorau a dysgu o ddatblygiadau arloesol sy'n digwydd mewn mannau eraill ym Mhrydain Fawr.

Bydd y gynhadledd hanner diwrnod hon yn dwyn ynghyd ymchwilwyr blaenllaw ar weithwyr hŷn o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon i rannu'r profiadau a'r ymatebion i weithlu sy'n heneiddio ym mhob un o'u gwledydd. Edrychwn ymlaen at groesawu gwesteion i adeilad Pierhead ym Mae Caerdydd ar ddydd Mawrth, 15fed o Hydref am 12:00.

Agenda

12.00 – Cinio a Rhwydweithio
13.00 –Cyfeiriad croeso - Athro Cyswllt Martin Hyde, Prifysgol Abertawe
13.05 – Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Heléna Herklots CBE
13.20 – Safbwynt Gweithwyr Hŷn o Gymru -Athro Cyswllt Martin Hyde, Prifysgol Abertawe
13.40 – Safbwynt Gweithwyr Hŷn o'r Alban– Dr Valarie Egdell, Athro Cysylltiol mewn Gwaith a Chyflogaeth, Prifysgol Northumbria, Newcastle
14.00 – Safbwynt Gweithwyr Hŷn o Ogledd Iwerddon – Eamon Clarke, Busnes yn y Gymuned (BITC)
14.20 – Cyflwyniad i'r ymgyrch 'dim dyddiad cyn y dyddiad' – Llywodraeth Cymru
14.30- Egwyl lluniaeth ysgafn
15.00- Trafodaethau bwrdd crwn
16.00- Cyfarfod bord gron
16.15- Diwedd

Noddwyd gan

Julie Morgan AM

 

I gofrestru eich lle rhad ac am ddim, cliciwch yma os gwelwch yn dda

 

Older Workers.JPG

‹ Nôl