Digwyddiad

Gweithwyr hŷn ym Mhrydain Fawr: Safbwyntiau o’r cenhedloedd datganoledig.

5 Medi 2019

Mae gweithlu Prydain Fawr yn heneiddio. Erbyn 2030 bydd mwy na thraean yr holl weithwyr yn 50 oed neu'n hŷn. Mewn ymateb, mae gan lywodraeth y DU nifer o bolisïau i annog pobl i aros mewn gwaith am gyfnod hirach, er hynny, mae pryderon nad yw polisïau a wnaed yn San Steffan yn ystyried yr heriau sy'n wynebu'r cenhedloedd datganoledig. Ar ben hynny, mae lefel a chyfradd heneiddio’r gweithlu yn wahanol ar draws 4 cenedl Prydain Fawr, hefyd, mae pob un o wledydd cyfansoddol Prydain Fawr yn wynebu heriau penodol o ganlyniad i’w hanesion diwydiannol a’u daearyddiaeth unigryw.

Mae'n annhebygol y bydd polisi un maint i bawb i gwrdd â'r heriau a gwireddu cyfleoedd heneiddio gweithlu yn llwyddiannus, ac felly mae angen gwell syniad o'r heriau penodol y mae gweithwyr hŷn, cyflogwyr a llunwyr polisi yn eu hwynebu ym mhob un o'r gwledydd datganoledig. Trwy wneud hyn bydd hefyd cyfleoedd i rannu arfer gorau a dysgu o ddatblygiadau arloesol sy'n digwydd mewn mannau eraill ym Mhrydain Fawr.

Bydd y gynhadledd hanner diwrnod hon yn dwyn ynghyd ymchwilwyr blaenllaw ar weithwyr hŷn o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon i rannu'r profiadau a'r ymatebion i weithlu sy'n heneiddio ym mhob un o'u gwledydd. Edrychwn ymlaen at groesawu gwesteion i adeilad Pierhead ym Mae Caerdydd ar ddydd Mawrth, 15fed o Hydref am 13:00.

Noddwyd gan

Julie Morgan AM

 

Older Workers.JPG

Cliciwch i archebu tocynnau

‹ Nôl