Digwyddiad

Rhaniadau Cymdeithasol yn Hwyrach mewn Bywyd: Rhaniadau a Chategoriau Corfforol

3 Ebrill 2019

Nid yw bywyd hwyrach bellach yn cael ei ddiffinio'n glir fel y bywyd a fu. Yn hytrach, mae wedi ei farcio gan amrywiaeth gynyddol, ffurfiau newydd o hunaniaeth a ffyrdd arbennig o fyw. Mae'r rhain wedi gwaethygu hen ffurfiau o anghydraddoldeb ac wedi arwain at raniadau newydd yn hwyrach mewn bywyd.

Mae'r seminar rhad ac am ddim yma’n mynd i'r afael â dau o'r rhaniadau cymdeithasol hynny: un yn perthyn i ddosbarth cymdeithasol, a'r llall yn gysylltiedig â gwahaniaeth corfforol. Mae’r sgyrsiau yma’n fersiynau rhagarweiniol o lyfrau ar ddod yr awdur, The Social Divisions of Later Life, i’w gyhoeddi yn 2020 gan Policy Press.       

Rhaniadau yn hwyrach mewn bywyd Chris Gilleard

Mae'r cyswllt rhwng dosbarth cymdeithasol ac henaint yn gwestiwn sydd wedi bod ar feddwl gerontolegwyr cymdeithasol ers bron i hanner canrif. Yn aml yn cael ei hepgor o waith ymchwil a theori am anghydraddoldebau ac arferion dosbarth cymdeithasol, mae'r gydnabyddiaeth cynyddol o bwysigrwydd heneiddio wedi dechrau symud i ffwrdd rhag bod yn 'gategori gweddilliol' o brosesau strwythuro eraill ac mae wedi dod yn bwnc ar draed ei hun. Bydd y cyflwyniad hwn yn ceisio lleoli bywyd yn hwyrach o fewn y dosbarthiadau ac asesu pa mor ddefnyddiol y mae meddwl y gorffennol a'r presennol er mwyn deall y berthynas sy'n newid rhwng dosbarth a henaint.

Cyrff yn hwyrach mewn bywyd 

Bydd y cyflwyniad hwn yn ffocysu ar y rhaniad rhwng ffitrwydd a bregusrwydd a'r rôl y mae categoreiddio o'r fath yn ei chwarae wrth lunio pryderon cyfoes, gwahaniaethau a dulliau byw pobl hŷn.

Y ddadl allweddol yma yw bod oedran yn datbrisio anabledd cymaint ag y mae anabledd yn datbrisio, a bod presenoldeb a maint nam meddyliol a chorfforol yn arwydd o wahaniaeth cymdeithasol yn ogystal â rhaniad a gynhelir gan sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol . Yn y cyd-destun yma, mae Chris Gilleard yn archwilio'r dull y mae'r corff yn gwasanaethu fel fector newydd o 'ansicrwydd', gan benderfynu pa mor bell y mae pobl oedranus yn gallu gwireddu hunaniaethau gwerthfawr eraill ac yn dilyn cyfleoedd trydedd oedran.

Yn olaf, edrycha pa un ai oes lle am ddatrysiad technegol o’r rhaniad yma.

Cynhelir y seminar yma yn swît Margam yng Ngwesty’r Dragon, Kingsway, Abertawe SA1 5LS o 2-4pm. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim ac mae gennym ond 50 lle, felly sicrhewch eich bod yn archebu eich lle yn gynnar.

Mae parcio rhad ac am ddim yn amodol ar argaeledd yng nghefn Gwesty'r Dragon, ond bydd angen i chi gofrestru'ch cerbyd yn y dderbynfa i osgoi cael dirwy. Mae yna hefyd NCP gerllaw.

Gobeithiwn y byddwch yn medru ymuno â ni am y digwyddiad mawreddog hwn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion arbennig. 

A wnewch chi anfon e-bost at cadr@swansea.ac.uk i adael i ni wybod os oes gennych unrhyw anghenion arbennig a byddwn yn ein gwneud ein gorau i'ch helpu.

‹ Nôl