Digwyddiad

Pentref Whiteley - Model o Fyw yn y Gymuned i Bobl Hŷn

20 Chwefror 2019

whiteley.jpg

Yn ystod y seminar CADR yma, bydd Dr Alison Armstrong yn rhannu gwybodaeth am y gymuned ymddeol unigryw, Pentref Whiteley, gyda'r bwriad o archwilio agweddau a allai fod o fudd i gymunedau ymddeol eraill a gwella lles ymhlith poblogaethau oedrannus hŷn a bregus.

Mae Pentref Whiteley wedi bod yn gweithredu fel elusen ers dros 100 mlynedd ac mae'n gallu darparu tai ar gyfer tua 500 o bobl ar y tro. Yr ystod oedran bresennol yw 65-106. Mae gan y rhan fwyaf o bobl sy'n byw yn y pentref ddulliau ariannol cyfyngedig iawn, yn unol â diben elusennol y pentref. Mae’r safle 225 erw yn Surrey yn cynnwys 262 o fythynnod elusendy, 51 o fflatiau gofal ychwanegol, cartref gofal a chartref nyrsio. Mae yna hefyd 23 o glybiau a chymdeithasau, eglwysi, pwll hydrotherapi, neuadd bentref, bar / bwyty, siop, swyddfa bost, llyfrgell, cwrs golff, llain bytio a choetiroedd. Dangosodd ymchwil a gyhoeddwyd yn 2017 fod preswylwyr Pentref Whiteley yn tueddu i fyw'n hirach na'r disgwyl yn seiliedig ar eu statws economaidd-gymdeithasol, yn enwedig i fenywod. Gallai hyn fod yn gysylltiedig â ffactorau fel diogelwch a sicrwydd, a chynnwys y gymuned.

Rydym wedi sefydlu The Whiteley Foundation for Ageing Well i gydweithio ar brosiectau ymchwil sy'n ymwneud â lles yn hŷn, ac i'n galluogi i rannu ein dysgu ar greu a chynnal cymuned eithriadol sy'n galluogi rhai o'r bobl hŷn sydd fwyaf agored i niwed i fyw'n dda.

Os oes gennych ddiddordeb mewn byw yn y gymuned ymddeol, gan gefnogi pobl hŷn â chyfyngiadau, darparu gofal a chymorth i gartrefi unigol, neu ymchwilio i les yn yr henoed, yna bydd y seminar hon yn rhoi syniadau i chi yn seiliedig ar dros 100 mlynedd o'n profiad.

Dr Alison Armstrong yw Cyfarwyddwr Sefydliad Whiteley ar gyfer Heneiddio'n Iach, ac mae'n Gymrawd Ymweld ym Mhrifysgol Surrey.

‹ Nôl