Digwyddiad

Datblygu Cynghrair Ymchwil Artistig Gydweithredol

24 Ionawr 2019

 

Beth yw'r digwyddiad?

Digwyddiad rhwydweithio ac arddangos cydweithredol a arweinir gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth â Rhwydwaith Iechyd a Lles Celfyddydau Cymru. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o ymchwil amlddisgyblaeth a chydweithredol ym maes y celfyddydau a’r gwyddorau ac arferion celfyddydol ac iechyd rhagorol. Ynghyd â dysgu am ymchwil a phrojectau gwahanol, bydd y digwyddiad yn gyfle i ddathlu lansio gwefan Iechyd a Lles Celfyddydau Cymru, a fydd yn cynnig cyfle cyffrous i gydweithwyr ar draws sectorau ymchwil a chelfyddydol i hyrwyddo eu hymchwil a'u hymarfer.

Pam mae'r digwyddiad hwn yn digwydd?

Mae'n gyfnod cyffrous i'r celfyddydau, iechyd a lles yng Nghymru. Yn ddiweddar, llofnododd Cyngor Celfyddydau Cymru femorandwm o ddealltwriaeth gyda Chydffederasiwn GIG Cymru i wella ymwybyddiaeth o'r manteision, gan ganolbwyntio ar gydweithio a lledaenu ymchwil. Mae ymchwil a gwerthuso yn hanfodol i ddatblygu datblygiadau arloesol yn y celfyddydau ac iechyd, i fesur yr effaith, adeiladu'r sylfaen dystiolaeth a chefnogi cynaladwyedd. Mae'r digwyddiad hwn yn dod â phrojectau ymchwil a syniadau newydd o wahanol ysgolion ym Mhrifysgol Bangor at ei gilydd am y tro cyntaf gyda'r nod o ysbrydoli cydweithrediad a phartneriaeth.

Nod y digwyddiad?

Creu cymuned ymchwil ddeinamig, sy'n cynnwys pobl sydd ag angerdd dros ymchwil yn y celfyddydau a'r gwyddorau. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i hyrwyddo dulliau ymchwil a darparu ymchwil o ansawdd uchel sy'n rhoi sylw i iechyd a lles pobl yng Nghymru

Ar gyfer pwy mae’r gweithdy?: Mae i bawb sydd â diddordeb mewn ymchwil yn y celfyddydau a'r gwyddorau, neu sydd â phrofiad mewn datblygu ymchwil o'r fath, ac i'r rhai sy'n ymwneud â chyflawni, comisiynu, neu weithio yn y celfyddydau ac iechyd yn y rhanbarth, gan gynnwys y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

 

Gwybodaeth a bwcio

 

‹ Nôl