Cymunedau sy'n Cefnogi Dementia

Mae'r gwaith yma’n cynnwys rhannu arfer gorau, gwella cysylltiadau rhwng ymchwil, gwasanaethau a phobl sydd wedi eu heffeithio gan ddementia, a chynyddu effaith ymchwil dementia mewn i ymarfer. Mae'r bartneriaeth yn ei hanfod rhwng pobl sy'n byw â dementia a'r rhai sy'n gweithio i'w cefnogi i fyw gyda diagnosis.

Cydweithio

 Mae cynnwys pobl sy'n byw gyda dementia a gofalwyr sydd wrth wraidd y rhwydwaith wedi cynyddu dealltwriaeth yr aelodau o’r heriau a’r blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol, gan annog syniadau o lawr gwlad i ysgogi mwy o gydweithio a gosod blaenoriaethau.

Mae Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru wedi arwain at nifer o gydweithrediadau rhwng ei aelodau. Mae'r tîm yn barod iawn i rannu'r rhwydwaith gyda rhanbarthau eraill a allai fod â diddordeb yn y dull hwn o adeiladu cymunedau cryf.

Gall unrhyw un dros 18 oed sydd am gymryd rhan mewn ymchwil dementia gofrestru ar gyfer “Join Dementia Research” (www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk)

Uchafbwyntiau

  • Fe wnaeth cynadleddau yn 2017 a 2018 ddathlu gwaith y Rhwydwaith Dementia, gan glywed profiadau pobl sy'n byw â dementia, a sefydliadau sydd hefyd yn gweithio ar gymorth a phrosiectau ymchwil sy'n gysylltiedig â dementia yng Nghymru a thu hwnt.
  • Codi ymwybyddiaeth o ddementia mewn trafodaeth ryngweithiol rhwng myfyrwyr nyrsio ac arbenigwyr yn ôl profiad.
  • Gweithio ledled Cymru mewn arbrofion cymdeithasol gan ddod â phobl hŷn a phlant meithrin ynghyd i rannu eu sgiliau wrth fynychu lleoliadau gofal dydd cymunedol.
  • Cyfres deledu cyfrwng Cymraeg gwobrwyedig (Hen Blant Bach)
  • Rhaglen BBC Wales (The Toddlers Who Took on Dementia)

Cysylltwch â Catrin Hedd Jones: c.h.jones@bangor.ac.uk os yr ydych am wybod mwy am sut i ddod yn rhan o’n hymchwil.

 

I gael gwybodaeth am ein gwaith ymchwil yn y gorffennol cliciwch yma