Creadigrwydd a Heneiddio: rôl creadigrwydd mewn ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol

Bwriad ein hymchwil yw gwneud gwahaniaeth i ansawdd bywyd a lles pobl hŷn a'r rhai sydd wedi eu heffeithio gan ddementia. Rydym yn gwneud hyn trwy ddatblygu dulliau newydd o wella sgiliau'r gweithlu gofal dementia, ymchwilio i werth gweithgareddau creadigol, a mesur eu heffaith i ddangos y manteision.

Cydweithio

Sicrhawn fod ein gwaith yn berthnasol iawn i'r byd trwy weithio mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaethau yng Nghymru. Mae partneriaethau llwyddiannus yn cynnwys Celfyddydau Cymunedol Cyngor Dinbych a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint.

Uchafbwyntiau allweddol:

  • Rydym wedi cyhoeddi ein gwaith a'i gyflwyno i gynulleidfaoedd rhyngwladol.
  • Rydym wedi datblygu hyfforddiant sy'n seiliedig ar ymchwil i artistiaid sydd am weithio mewn gofal dementia.
  • Rydym wedi dangos amrywiaeth o fanteision o gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol nid yn unig i'r person sy'n byw â dementia ond hefyd i'r staff, artistiaid a gofalwyr teuluol.
  • Dangoswn fod cymryd rhan mewn gweithgaredd celfyddydol gweledol yn well ar gyfer lles na dim ond cymryd rhan mewn gweithgaredd cymdeithasol yn unig, gan amlygu cyfraniad unigryw'r celfyddydau mewn gofal dementia.

Yn ein gwerthusiad o cARTrefu, nododd un preswylydd cartref gofal “Rydym yn cymryd rhan. Rydym yn gwneud rhywbeth yr ydym am ei wneud, ac nid cael ein gosod mewn cornel.”

Mae ein gwaith yn cynnwys astudiaeth achos enghreifftiol o arfer da mewn adroddiad diweddar gan HEFCfW TTLE. Mae'r adroddiad yma’n amlygu sut mae ein cydweithrediadau â'r cyhoedd a darparwyr gwasanaethau wedi'u hymgorffori yn ein hymchwil.

Cysylltwch â Gill Windle: g.windle@bangor.ac.uk os yr ydych am wybod mwy am sut mae dod yn rhan o’r ymchwil.

 

Am wybodaeth am ein gwaith ymchwil yn y gorffennol cliciwch ar y dolenni canlynol:

Creadigrwydd a heneiddio

Cydnerthedd, lles a heneiddio’n ‘iach’